Algemene voorwaarden

1. De koper heeft het recht om af te zien van de aankoop binnen de daartoe bepaalde wettelijke termijn van zeven werkdagen conform artikel 80 van de wet handelspraktijken van 14/07/1991.
2. Wenst de koper gebruik te maken van zijn recht om van de aankoop af te zien, dan moet hij ons daarvan binnen de 7 dagen na ontvangst van zijn goederen, schriftelijk van in kennis stellen. De koper staat in voor het transport van de geretourneerde goederen. Indien wij moeten instaan voor het transport, zullen de kosten voor het transport afgetrokken worden van het terug te betalen bedrag. Enkel onbeschadigde goederen, in de originele en ongeopende verpakking worden in overweging genomen.Aangerekende port-, verzend-, of leveringskosten worden nooit terugbetaald. Bij het retour sturen dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te worden voldaan :
  - 1. Artikelen verkeren in originele staat en worden inclusief onbeschadigde originele productverpakking in een fatsoenlijke verzenddoos retour gezonden.
  - 2. De geretourneerde artikelen zijn niet gebruikt en vrij van gebruik sporen.  
  - 3. Je draagt zelf zorg voor een fatsoenlijke retourzending. De artikelen zijn goed verpakt en het bewijs van verzending moet je bewaren. OPGELET : Indien er aan één van de eerste twee voorwaarden niet voldaan is zal er niet overgegaan worden tot terug betaling!
3. De leveringstermijnen worden opgegeven volgens de informatie die ons ter beschikking gesteld wordt door de leveranciers. Bij onredelijke overschrijding van de leveringstermijnen kan de koper het aankoopcontract schriftelijk verbreken zonder enige kost.
4. Klachten betreffende levering dienen gedaan per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de leveringsdatum.
5. Op de aangekochte goederen geldt de commerciële garantie van de fabrikant. De garantieperiode wordt gerekend vanaf de datum van levering. De commerciële garantie kan in geen enkel geval de wettelijke garantie beperken of annuleren.
6. De geleverde koopwaar blijft eigendom van Huppeldepup bvba zo lang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. Indien door een fout in het systeem de correcte prijs niet is afgebeeld kan de verkoper afzien van verkoop en de juiste prijs zo snel mogelijk te afficheren. De verkoper is geenszins verbonden om het product tegen de verkeerd geafficheerde prijs te verkopen.
7. Indien er bij de levering niemand aanwezig is, zullen de goederen, door de transportfirma, een tweede maal aangeboden worden. Hiervoor zal een forfait van €60 aangerekend worden.
8. Bij niet betaling op de vervaldag is er zonder in gebrekenstelling een interest van tien procent verschuldigd vanaf de datum van de factuur. Bovendien wordt, zonder in gebrekenstelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met tien procent, met een minimum van 75 euro ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten. De koper is tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten - zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke - waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 125 euro.
9. Partijen verklaren uitdrukkelijk het Belgisch recht van toepassing op de overeenkomst en verklaren dat enkel de rechtbanken te Hasselt bevoegd zijn ingeval van geschil naar aanleiding van huidige overeenkomst.